Να συμπληρώσετε τις φράσεις επιλέγοντας την κατάλληλη ευκτική παρακειμένου doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Ἐλεγον ὅτι σπονδὰς _______ .
β. Ὀψὲ ἂν Λακεδαιμόνιοι φιλάνθρωποι_______ .
γ. Ἐγώ δ’, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπυθόμην περὶ τῆς
βασάνου τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὅτι _______ τὸ ἀργύριον.
δ. Προσελθὼν δὲ πρὸς τὸν πατέρα Κάλλιππος
ἤρετο (= ρώτησε) αὐτὸν εἰ ἤδη _______ ὁ Κηφισιάδης.
ε. Κάλλιππος προσῆλθεν τὸ πρῶτον πρὸς τὴν τράπεζαν,
λέγων ὅτι _______ ὁ Λύκων.