Να βρείτε τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση και να μεταφέρετε το αντίστοιχο γράμμα στα τετράγωνα που ακολουθούν. Θα σχηματιστεί το όνομα γνωστού φιλοσόφου της αρχαιότητας doc

Ασκήσεις  Αρχική

Ερώτηση α' απάντηση β' απάντηση απόφαση
α. γ΄εν. ευκτ. ενεστ. ρ. εἰμί: Α. εἴην Π. εἴη
β. γ΄ εν. ευκτ. παρακ. ρ. ψηφίζω: Λ. ἐψηφικώς εἴη Ρ. ἐψηφικώς εἴην
γ. α΄πληθ. ευκτ. παρακ. ρ. φεύγω: I. πεφευγότες εἴητε Α. πεφευγότες εἴημεν
δ. β΄ εν. ευκτ. παρακ. ρ. θαυμάζω: Ο. τεθαυμακότες εἴητε Τ. τεθαυμακώς εἴης
ε. β΄ πληθ. ευκτ. παρακ. ρ. λείπω: Ω. λελοιπότες εἴητε Η. λελοιπότες εἴησαν
στ. α΄ πληθ. ευκτ. παρακ. ρ. παρασκευάζω: Ν. παρεσκευακότες εἴημεν Σ. παρεσκευακότες εἴησαν