Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου πᾶς, πᾶσα, πᾶν άσκηση

Να συμπληρώσετε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη λέξη.
α. Ἀρκαδίας ἦρξαν.
β. Τούτους ἐπιτηδειοτάτους νομίζομεν ἐπὶ τῶν τεχνῶν.
γ. Τῶν ἄλλων ἀπείχετο πλὴν ὕδατος.
δ. Εὔβουλος τὸν χρόνον ἐβούλετο πρᾶξαι ταύτην τὴν φιλίαν.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός