Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

τοῖς ὀφθαλμοῖς τῷ ὀφθαλμ
τῇ νήσῳ ταῖς νήσ
τοῖς ἀνθρώποιςτῷ ἀνθρ
τὸν οἶνον τοὺς οἷν
τοὺς ὅρκους τὸν ὅρκ
τῷ ποτηρίῳ τοῖς ποτηρ