Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

τοῖς ὀφθαλμοῖς τῷ ὀφθαλμ
τῇ νήσῳ ταῖς νήσ
τοῖς ἀνθρώποιςτῷ ἀνθρ
τὸν οἶνον τοὺς οἷν
τοὺς ὅρκους τὸν ὅρκ
τῷ ποτηρίῳ τοῖς ποτηρ