Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις και να τονίσετε τα ουσιαστικά και τους τύπους του άρθρου άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

του μυστηρι__ το μυστηρ τῳ ἐφηβ___ τ ἐφ
την νησ___ τν ν του καρπ___ το καρπ
τοις σταδι____  τος σταδ τοις ποταμ____ τος ποταμ
τα δενδρ___  τ δένδρ ταις ψηφ____ τας ψ
των δωρ___ τν δ τους γεωργ____ τος γεωργ
του οἰκ___ το ο τους ἀνθρωπ____  τος ἀνθρ
τον ἱατρ___  τν ἱατρ τον Λουκιαν ___  τν Λουκιαν