Στις προτάσεις που ακολουθούν να συμπληρώσετε την κατάλληλη πτώση του ουσιαστικού και στη συνέχεια να γράψετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού άσκηση

α. Οἱ ταῦρ (ταῦρος) ἄγριοί εἰσιν. (ταῦρ)
β. Διεφθάρη δὲ ὁ Θάμυρις ὑπὸ νόσ (νόσος) τοὺς ὀφθαλμ (ὀφθαλμός). (νόσ) ( ὀφθαλμ)
γ. Αἱ ἄμπελ (ἄμπελος) τὸν οἶν (οἶνος) παρέχουσιν.
(ἄμπελ) (οἴν)
δ. Ἐπίστανται τὰ γιγνόμενα οἱ σύμμαχ (σύμμαχος) και οἱ πολέμι (πολέμιος) και ἅπαντες Ἕλληνες καὶ βάρβαρ (βάρβαρος).
(σύμμαχ) ( πολέμι) ( βάρβαρ )
ε. Παῦσον (= σταμάτησε) τοῦ θρήν (θρῆνος). (θρήν )