Να γραφτεί το α' ενικό πρόσωπο ενεστώτα των παρακάτω ρημάτων  doc

Ασκήσεις  Αρχική

τύπος οριστική ενεστώτα
συνηθροισμένοι εἶενσυνθροίομαι
πολιτευσαίμηνπολιτομαι
τρίψοισθε τρίομαι
ταράσσοιτοταράομαι
ἀναπεπαυμένοι εἴημεν ἀναπομαι
ἐγκαλύψαιοἐγκαλύομαι