Να εντοπίσετε και να εντάξετε τους παρακάτω εμπρόθετους προσδιορισμούς στην κατάλληλη στήλη, ανάλογα με το είδος τους:  doc

Ασκήσεις  Αρχική
α. Ἀφ’ Ἡρακλέους ἐγένετο.
β. Τὴν ναῦν ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ ἐπὶ χρήματα καὶ ἱππέας.
γ. Ἀπὸ τούτου ἐπῃνέθη.
δ. Διὰ τὸν ὄλεθρον τῶν στρατιωτῶν ὠργίζοντο.
ε. Ἡ πόλις ἐμπόριον (= εμπορικό λιμάνι) ἐν μέσῳ τῆς Ἑλλάδος τὸν Πειραιᾶ κατεσκευάσατο.
στ. Ἔφευγον ἐπὶ τὸ ὄρος.
ζ. Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης (= πατρίδος).