Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τους εμπρόθετους προσδιορισμούς στις παρακάτω φράσεις: doc

Ασκήσεις  Αρχική
α. Καταλαμβάνουσι τοὺς φύλακας ἀμφὶ πῦρ καθημένους.
β. Ὁρῶμεν τοὺς στρατιώτας ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν ἰσχυρῶς τοῖς ἄρχουσι πειθομένους.
γ. Δύναμαι Ἰλιάδα ὅλην καὶ Ὀδύσσειαν ἀπὸ στόματος εἰπεῖν.
δ. Οὐδεὶς διὰ τέλους εὐδαιμονεῖ.
ε. Δι’ ἀμαθίαν ἀφρόνως πᾶς ὁ ἀνθρώπινος ὄχλος ζῇ.
στ. Γυναῖκες πολλαὶ πολλῶν ἀνδρῶν βελτίους (= καλύτερες) εἰς πολλά.
ζ. Πάτριον ἡμῖν ἐκ τῶν πόνων τὰς ἀρετὰς κτᾶσθαι (= να αποκτούμε).
η. Ἀγωνιζόμεθα μετὰ δέους καὶ διαβολῆς.
θ. Δόλιον ἄνδρα φεῦγε παρ’ ὅλον τὸν βίον.
ι. Ἀλκιβιάδης λέγεται πρὸς πατρὸς Ἀλκμεωνιδῶν εἶναι.