Να συμπληρώσετε τα παρακάτω γνωμικά με το β΄ εν. προστακτικής ενεστώτα των ρημάτων ἄρχω, βούλομαι, θέλω, ἀπέχομαι doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Ἀλλοτρίων ἀπέχ (ἀπέχομαι)
β. Βούλ δ’ ἀρέσκειν πᾶσι, μή σαυτῷ μόνον. (βούλομαι)
γ. Γλώττης ἄρχ (ἄρχω)
δ. Καλῶς ἀκούειν (= να επαινείσαι) μᾶλλον ἤ πλουτεῖν θέλ (θέλω)