Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα απαρέμφατα (είδος, συντακτική θέση, υποκείμενο, ταυτοπροσωπία / ετεροπροσωπία) των φράσεων: doc

Ασκήσεις  Αρχική