Να μεταφέρετε τα επίθετα στον συγκριτικό βαθμό στο γένος, στον αριθμό και στην πτώση όπου βρίσκονται άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική 

βέβαιον (αρσ.) βεβαι
ἄξιοιἀξι
δεινούςδειν
ἀφθόνων (ουδ.)ἀφθ
νέαννε