Να βρείτε τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς των παρακάτω προτάσεων doc

Ασκήσεις  αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι επιρρηματικός προσδιορισμός. Συνολικά υπάρχουν 16 επιρρηματικοί προσδιορισμοί.

α. Προστάται ὑμεῖς ἑβδομήκοντα καὶ τρία τῶν Ἑλλήνων ἐγένεσθε. (1 προσδ.)
β. Ἡ κτῆσις πιστῶν φίλων ἐστὶν , ἀλλὰ . (4 προσδ.)
γ. ταύτην ἦν πυραμὶς λιθίνη, ἑνὸς πλέθρου, δύο πλέθρων. (3 προσδ.)
δ. ταῦτα οἱ ἔφοροι ἔπεμψαν , καὶ ἐκέλευον αὐτὸν διαβαίνειν . (4 προσδ.)
ε. αὐτῷ Λέσβου Ἀθηναῖοι Νικίου ἐστράτευσαν τὴν νῆσον. (4 προσδ.)