οἰκοῖμεν και ἡγοῦμαι: να γράψετε τις υπόλοιπες εγκλίσεις του ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο και στον ίδιο αριθμό.

Ασκήσεις  Αρχική

οριστικήυποτακτική ευκτική
οἰκοἰκοἰκοῖμεν
ἡγοῦμαι ἡγἡγ