Στις ακόλουθες προτάσεις να συμπληρώσετε τους τύπους αορίστου β΄ και τις πτώσεις των ουσιαστικών που ζητούνται doc

Ασκήσεις  Αρχική

α. Πολλοὶ δὲ διὰ ταῦτα χάριτός τε ἠξιώθησαν καὶ τιμῶν καλλίστων (γ΄ πληθ. οριστ. ε.φ.  τυγχάνω) καὶ τοῖς ἑαυτῶν παι (δοτ. πληθ. ουσ. παῖς) καλλίους ἀφορμάς εἰς τὸν βίον (γ΄ πληθ. οριστ. ε.φ. ρ. καταλείπω.).
β. Αἵ τε γυν (ονομ. πληθ. ουσ. γυνή) αὐτοῖς τολμηρῶς (γ΄ πληθ. οριστ. μ.φ. ρ. ξυνεπιλαμβάνομαι = υποστηρίζω) βάλλουσαι ἀπό τῶν οἰκιῶν τῷ κεράμῳ.
γ. Φημὶ χρῆναι τοὺς μὲν γονέας τοὺς ἡμετέρους αὐτῶν καὶ τοὺς παῖδ (αιτ. πληθ. ουσ. παῖς) καὶ τὰς γυναῖκ (αιτ. πληθ. ουσ. γυνή) καὶ τὸν ὄχλον τὸν ἄλλον ἐκ τῆς πόλεως (απαρ. ε.φ. ρ. ἀπέρχομαι).