Να συμπληρώσετε τα κενά γράφοντας στην κατάλληλη πτώση το ουσιαστικό που σας δίνεται σε παρένθεση.  doc

  Ασκήσεις  αρχική

Να επιλέξεις από το αναδυόμενο μενού την κατάλληλη λέξη
α. Αἱ ὑδρίαι παρά (οἱ ταμίαι) ἐφυλάττοντο.
β. Ὁ νεανίας ὑπό (Μενέξενος) συλληφθήσεται.
γ. Αἱ εὐεργεσίαι ὑπό (πάντες ἄνθρωποι) καί πάλαι καί νῦν πανταχοῦ καί λέγονται καί μνημονεύονται.
δ. Ἐπείσθητε ὑπό (οἱ λόγοι) τοῦ κατηγόρου.
ε. Ἄν ὑπό (ἡ γυνή) ἐξαπατηθῆτε, οὐ μόνον ἔμ’ ἀδικήσετε ἀλλά καί ὑμᾶς αὐτούς.
στ. Ἡμῶν ἡ πόλις τό μέν παλαιόν ὑπό (οἱ τύραννοι) κατεδουλώθη, τό δέ ὕστερον ὑπό (οἱ τριάκοντα).