Να σχηματίσετε τα ζητούμενα παραθετικά των επιθέτων και επιρρημάτων άσκηση

Ασκήσεις  Αρχική

α. Ἀνδρείας οὐδὲν (χρήσιμος, ουδ., συγκρ.) ἐν βίῳ ἀνθρώποις.
β. Ἵνα δέ μη δοκῶ περὶ ταῦτα (πολύς, αρσ., υπερθ.) χρόνον διατρίβειν ἁπάντων τῶν τοιούτων ἀφέμενος ἐπὶ τὸν (ἁπλοῦς, αρσ., υπερθ.) ἤδη τρέψομαι τῶν λόγων.
γ. Οὕτω γάρ τινες δυσκόλως πεφύκασιν, ὥστε ἂν εὐλογουμένων (ἡδέως, συγκρ.) ἀκούοιεν.
δ. Διὰ τοῦτο δύο ὦτα ἔχομεν στόμα δὲ ἕν, ἵνα (πολύ, αιτ. πληθ. συγκρ.) ἀκούωμεν,
  (μικρόν, αιτ. πληθ. συγκρ.) δὲ λέγωμεν.
ε. (καλός, ουδ., υπερθ.) κόσμος· ποίημα γὰρ θεοῦ.
(μέγας, ουδ., υπερθ.) τόπος· ἅπαντα γὰρ χωρεῖ
(ταχύς, ουδ., υπερθ.) νοῦς· διὰ παντὸς γὰρ τρέχει.
(ἰσχυρός, ουδ., υπερθ.) ἀνάγκη· κρατεῖ γάρ πάντων.
(σοφός, ουδ., υπερθ.) χρόνος· ἀνευρίσκει γάρ πάντα.