Να αντιστοιχίσετε τους τύπους των συνηρημένων ρημάτων της Α΄ στήλης με τη γραμματική αναγνώρισή τους στη Β΄ στήλη: doc

Ασκήσεις  Αρχική

Α

Β

 
κατασπᾶν
εὐφήμει
δεῖ
ἐᾷ
ἐξομοιοῦται
ἐπιμελεῖσθαι