Άσκηση στα τριτόκλητα οδοντικόληκτα ουσιαστικά άσκηση

Βρες τις 18 λέξεις που είναι τριτόκλητα οδοντικόληκτα ουσιαστικά. Κάποιες λέξεις επαναλαμβάνονται.

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τριτόκλητο οδοντικόληκτο ουσιαστικό

Οἱ γάμοι Πηλέως καὶ Θέτιδος.

Πηλεὺς καὶ ἐν τοῖς γάμοις ἀγαθὰς περὶ τῆς εὐτυχίας εἶχον. Διὸ ἐν τῷ κόσμον λᾳμπρὸν κατεσκεύαζον καὶ τοὺς τῆς Φθίας κατοίκους ὡς καὶ τοὺς θεοὺς ἐδέχοντο πλὴν τῆς . Προσέρχονται οὖν οἱ μὲν θεοὶ σὺν θώραξι καὶ καὶ ἄλλοις ὅπλοις λαμπροῖς εἰς τὸ , οἱ δὲ κάτοικοι μετὰ τῶν παίδων εἰς τὴν αὐλὴν τῶν βασιλείων μένουσιν. Ἡ θεὰ δ’ ὅμως ὀργίζεται καὶ ἐν μέσῳ τῷ μῆλον ῥίπτει. Ἐπιγραφὴ δ’ ἐπ’ αὐτοῦ ἦν «τῆ καλλίστη». Ἐν ταῖς θεαῖς ἦσαν ἡ ῞Ηρα, ἡ Ἀθηνᾶ και ἡ Ἀφροδίτη. Τούτων ἡ μὲν ῞Ηρα τῆ τῶν ἄλλων διέφερεν, ἡ Ἀθηνᾶ τῆ τῶν γραμμάτων σοφίᾳ καὶ τῇ ὁπλίσει ὑπερεῖχεν, ἡ δ’ Ἀφροδίτη τῇ τῆς πολυτελείᾳ καὶ τῇ τοῦ τὰς ἄλλας ὑπερέβαλλεν. Αὗται οὖν περὶ τοῦ μήλου ἤριζον καὶ τὴν τῆς ἑορτῆς διέλυον. Τέλος τῷ τοῦ Πριάμου ἐπιτρέπουσι τὴν κρίσιν καὶ λέγουσιν· «Ὼ , ἐπιτρέπομέν σοι τὴν κρίσιν περὶ τῆς καλλίστης». Οὗτος δὲ θαυμάζει μὲν τῆς ῞Ηρας τὸ καὶ τῆς Ἀθηνᾶς τὴν καὶ , προσφέρει δὲ τὸ μῆλον τῆ Ἀφροδίτη.