Άσκηση στα τριτόκλητα χειλικόληκτα και ουρανικόληκτα ουσιαστικά άσκηση

Βρες τις 15 λέξεις που είναι τριτόκλητα χειλικόληκτα και ουρανικόληκτα ουσιαστικά. Κάποιες λέξεις επαναλαμβάνονται.

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τριτόκλητο χειλικόληκτο ή ουρανικόληκτο ουσιαστικό

Ἀλώπηξ καὶ κόραξ

ποτὲ ἁρπάζει μοῖραν τυροῦ καὶ εἰς κοίλην καταφεύγει. Ἐνταῦθα ἐπὶ δένδρου ἐκαθέζετο. Εν τῆ καὶ καὶ ἱκανὸς ἀριθμὸς , καὶ ἄλλων ὀρνέων διέμενεν. δὲ παρὰ τὸ σπήλαιον τῆς ἀνεπαύετο. ῾Ως δὲ τὸν αἰσθάνεται, σπεύδει ὑπὸ τὸ δένδρον καὶ λέγει αὐτῷ· «Ἀληθῶς ὡς καλὸς εἶ, ὡς καλοὺς καὶ ἔχεις· εἰ καὶ φωνὴν εἶχες, βασιλεὺς ἂν τῶν ὀρνέων ἦσθα». Ταῦτα δ’ ἔλεγε πρὸς ἀπάτην. Ὁ δ’ ὅμως τὴν τῆς πονηρίαν οὐκ αἰσθάνεται καὶ εὐθὺς ἐκβάλλει τὸν τυρὸν καὶ ἀνακράζει. Ἡ δὲ τοῦτον λαμβάνει καὶ λέγει· «Ὦ , ἀληθῶς φωνὴ μὲν ἦν σοι, νοῦν δ’ οὐκ εἶχες».