Ρήματα σε έω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. καὶ πάντα δι’ ὧν ἡ πόλις οἰκ (οἰκέομαι-οῦμαι: γ' εν. οριστ. ενεστ. μ.φ.) καὶ σῴζεται
2. οὗτοι γὰρ καὶ ἑαυτοῖς ὁμονο (ὁμονοέω-ῶ: γ' πλ. οριστ. ενεστ. εν.φ) καὶ ἀλλήλοις
3. ταῖς δὲ πράξεσιν ἀκριβῶς, ἵν’ εὐδοκιμ (εὐδοκιμέω-ῶ: β' εν. υποτ. ενεστ. εν.φ.)
4. ἡ τυραννὶς πολλά τ’ ἄλλ’ εὐδαιμον (εὐδαιμονέω-ῶ: γ' εν. οριστ. ενεστ. εν. φ.)
5. τοὺς δὲ φαύλους οὐχ οἷόν τε ὁμονο (ὁμονοέω-ῶ: απρμφ. ενεστ. εν. φ.) πλὴν ἐπὶ μικρόν
6. οἱ δὲ γῆν συνεωνημένοι γεωργ (γεωργέω-ῶ: γ' πλ. οριστ. ενεστ. εν. φ.) ὅσην οὐδ’ ὄναρ ἤλπισαν πώποτε
7. ...ὁμοίως δ’ οὐδ’ εἴ τινες οἰκ (οἰκέω-ῶ: γ' πληθ. ευκτ. ενεστ. εν.φ.) χωρὶς μέν...
8. κατ’ ἀρχὰς ἄνθρωποι ᾤκ (οἰκέω-ῶ: γ' πληθ. παρτ.) σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν
9. Γλαύκων ὁ Χολαργεὺς ἐγεώργ (γεωργέω-ῶ: γ' εν. παρτ.) καὶ βοῦς ἔτρεφε
10. εἰ δὲ τοῦτο πάντες ἐποι, (ποιέομαι-οῦμαι: α' πληθ. παρτ. εν.φ.) ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα