Ρήματα σε έω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. ἀλλ' ἐποι (ποιοῦμαι: γ' πλ. παρτ. μ.φ.) εἰρήνην
2. καί κατά γῆν καί κατά θάλατταν ὅποι ἄν ἡγ (ἡγοῦμαι: γ' πληθ. υπτ. ενεστ. μ.φ.)
3. ἠδίκ (ἀδικῶ: α' εν. πρτ. εν.φ.) ἄν οὐκ ἀγανακτ (ἀγανακτῶ: ονομ. ενικού, αρσ., μτχ. ενεστ. εν.φ.) τῷ θανάτῳ
4. ἅτε καί αὐτός παρέχων αὐτόν ἐρωτ (ἐρωτῶ: απρμφ. ενεστ. εν.φ.) τῶν Ἑλλήνων τῷ βουλομένῳ
5. Μαρτυρ (μαρτυρῶ: γ' εν. οριστ. ενεστ. εν.φ.) δέ ἡμῶν τῷ λόγῳ ἡ τῶν ἀμφισβητησάντων περί αὐτῆς θεῶν ἔρις τε καί κρίσις.
6. πῶς οὐχ ὑπ' ἀνθρώπων γε συμπάντων δικαία ἐπαιν; (ἐπαινοῦμαι: απρμφ. ενεστ. μ.φ.)
7. ὄνομα δ’ αὐτῇ ἦν Λάρισα· ᾤκ (οἰκῶ: γ' πληθ. παρτ. μ.φ.) δ’ αὐτήν τό παλαιόν Μῆδοι
8. Προσκαλέσαντές τε τούς ξυμμάχους εἶπον ὅτι σφίσι μέν δοκ (δοκῶ: γ' πληθ. ευκτ. ενεστ. εν.φ.) ἀδικεῖν οἱ Ἀθηναῖοι
9. οὔτε ἐφύγομεν, ἀλλ’ οὕτως ᾠκ (οἰκῶ: α' πληθ. παρτ. μ.φ.) δημοκρατούμενοι