Ρήματα σε έω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό doc

Ασκήσεις  Αρχική

καλῶ καλῇςκαλ
κακουργοῦμαι κακουργοῦκακουργ
ἐπικοινωνῶ ἐπικοινωνοῖενἐπικοινων
διακοσμοῦμαι διακοσμώμεθαδιακοσμ
μισθοδοτῶ μισθοδότειμισθοδοτ
μισῶ ἐμίσειςἐμισ
πενθῶ ἐπένθουνἐπενθ
σκοποῦμαι ἐσκοποῦντοἐσκοπ
εὐδοκιμῶ εὐδοκιμεῖτεεὐδοκίμ
δωροῦμαι ἐδωρούμηνἐδωρούμ