Άσκηση στα δευτερόκλιτα επίθετα άσκηση

Βρες τις 32 λέξεις που είναι δευτερόκλιτα επίθετα. Κάποιες από αυτές επαναλαμβάνονται.

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι δευτερόκλιτο επίθετο.

Ἀνατροφὴ τῶν νέων παρὰ Πέρσαις.

Οἱ Πέρσαι παρὰ διδασκάλοις ἐπαίδευον ἐν διδασκαλείοις. Οἱ διδάσκαλοι τῶν Περσῶν καὶ πολῖται ἦσαν. ἐν ταῖς συνηθείαις ἰσχυρῶς ἐκόλαζον. Διὸ δικαιοσύνην ἐμάνθανον καὶ ἔργου ἀπεῖχον. Τὴν δ’ ἀδικίαν ἔφευγον καὶ τὴν φιλίαν ἐθεράπευον· ἡ γὰρ φιλία πηγή ἐστιν, ἡ δὲ καὶ οὐ . Οὕτω τῶν Περσῶν ὕστερον μὲν καὶ , δὲ καὶ πολῖται ἦσαν. Καὶ τὴν ἀχαριστίαν δὲ ἐκόλαζον οἱ Πέρσαι· τοὺς γὰρ ἐνόμιζον οὐ μόνον περὶ φίλους, ἀλλὰ καὶ περὶ θεούς. Πρὸς δὲ ἐν διαίτῃ διῆγον. Μέχρι μὲν ἑπτακαίδεκα ἐτῶν οὔτω ἐπαίδευον . Ἐκ δὲ τούτου συνῆσαν , οἱ δὲ καὶ τοῖς πολίταις συνῆσαν καὶ μετελάμβανον ἀρχῶν καὶ τιμῶν.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός