Άσκηση στην ευκτική ενεργητικής φωνής των βαρύτονων ρ. και του ρ. εἰμί

Βρες τις 10 ευκτικές του κειμένου. doc

Αρχική  Ασκήσεις

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι ευκτική.

Εὐχὴ Καμβύσου πρὸς Κῦρον τὸν πρεσβύτερον.

Κύρῳ ἄγοντι τὸν στρατὸν ἐπὶ στρατείαν ὁ πατὴρ ἤρχετο λόγου· «῏Ω παῖ, εὐμενεῖς σοι οἱ θεοὶ καὶ σε ἐπὶ τὴν στρατείαν εὐμενῶς καὶ ἀεὶ σοι οἰωνοὺς καλοὺς καὶ γιγνώσκεις τὰ οὐράνια σημεῖα. Ταῦτα δὲ γιγνώσκων τὰ ἄριστα καὶ μηδέποτε ἔνδεια μάντεων σοι » Κῦρος δ’ ἀποκρίνεται· « Εἴθ’ οἱ θεοὶ εὐμενεῖς ἡμῖν εἶναι καὶ τοῖς σημείοις τὰ ἄριστα. Καὶ ὑμεῖς δ’ καὶ εὖ μέχρι τῆς ἐπανόδου ἡμῶν. Εἴθε δὲ διοσημίαις οἱ θεοὶ ὑμῖν, ὅτε ἡμεῖς ἐπιτυγχάνομεν ». Ταῦτα τοὺς θεοὺς ἐπηύχοντο γιγνώσκοντες ὅτι ἀνάγκη τοὺς ἀνθρώπους ἐπιμέλεσθαι τῶν θεῶν, ὅταν εὖ πράττωσι καὶ μή, ὅταν ἐν ἀπόρῳ ὦσιν.