Τόνισε το ουσιαστικό ὁ κέραμος (το κεραμίδι)

Ενικός αριθμός

κέραμος

τοῦ
τῷ
τὸν

Πληθυντικός αριθμός

οἱ
τῶν
τοῖς
τοὺς