1η άσκηση για τις μακρόχρονες και βραχύχρονες συλλαβές

Να σημειώσετε επάνω από τις συλλαβές των παρακάτω λέξεων το σημείο ˉ για τις μακρόχρονες και το σημείο ˘ για τις βραχύχρονες doc

αρχική   ασκήσεις

Για χρήση στον τονισμό, χωρίς τη διάκριση σε θέση μακρόχρονες
ζω ή βη δέ ως κοι νός κρό τος νω θρός
νό μος οἰ ω νός μή τηρ παῖ δες γο νεῖς πρῶ τον