2η άσκηση για τις μακρόχρονες και βραχύχρονες συλλαβές

Να σημειώσετε επάνω από τις συλλαβές των παρακάτω λέξεων το σημείο ˉ για τις μακρόχρονες και το σημείο ˘ για τις βραχύχρονες doc

αρχική   ασκήσεις

 
πως αὐ τούς ποι εῖν πει ρῶ νται παί δων πό λει
μο λών δε σμός ναύ κλη ρος σο φοῦ πλεῖ στος δοῦ λος