Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους κατάλληλους τύπους των επιθέτων πολύς, πολλή, πολύ και μέγας, μεγάλη, μέγα: άσκηση

προηγούμενηΑσκήσεις  Αρχική επόμενη

α. Τά δέ βιβλία αὐτοῦ πο (πολύς, πολλή, πολύ) καταγέλωτος γέμει.
β. Οὐ βασιλέα μέγ (μέγας, μεγάλη, μέγα) αὐτόν προσαγορεύομεν ὥσπερ αἰχμάλωτοι;
γ. Τά τείχη κατέσκαπτον πο (πολύς, πολλή, πολύ) προθυμία...
δ. Οὐκ ἔστιν μέ (μέγας, μεγάλη, μέγα) καί νεανικόν φρόνημα λαβεῖν μικρά και φαῦλα πράττοντας.
ε. Τά κάλλιστα τῶν Μακεδονικῶν ὅπλων ἐπέμπετο πο (πολύς, πολλή, πολύ) ἁμάξαις.
στ. Ἐμβάλλουσιν εἰς τήν Ἀττικήν στρατῷ μεγ (μέγας, μεγάλη, μέγα) Λακεδαιμόνιοι μετά τῶν συμμάχων.