Άσκηση στις μετοχές ενεργητικής φωνής του ρ. εἰμί και των βαρύτονων ρ. (φωνηεντόληκτων-συμφωνόληκτων)

Βρες τις 17 λέξεις που είναι τύποι της μετοχής doc 

Ασκήσεις  Αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τύπος της μετοχής ενεργ. φ.

Ἑρμῆς

Ἑρμῆς ἐν σπαργάνοις ἔτι εἰς Πιερίαν παραγίγνεται1 ἐνταῦθα βοῦς τοῦ Ἀπόλλωνος. δ’ αὐτὰς εἰς τὴν πόρρω εὑρισκομένην Πύλον ἐν σπηλαίῳ ἀπέκρυψεν. Ἐκεῖθεν εἰς Κυλλήνην ᾤχετο, ἔνθα εὑρίσκει πρὸ ἄντρου χελώνην νεμομένην2. δὲ κατασκευάσαι λύραν ἐκ τὴν χελώνην κύτους3 ἐφόνευσε αὐτήν. Ἀπόλλων δ’ εἰς Κυλλήνην ἔρχεται καὶ τοὺς ἐνταῦθα πυνθάνεται, εἰ τὸν τὰς βοῦς γιγνώσκουσιν, ἐπαγγελλόμενος4 τῷ 5 τὰς βοῦς χάριν ἕξειν. Οὗτοι δὲ λέγουσιν ὡς οὐκ ἐγίγνωσκον ταύτας. Ἀπόλλων δὲ μανθάνει ἐκ τῆς μαντικῆς. Εὐθὺς δὲ πρὸς τὴν Μαῖαν μητέρα τοῦ ῾Ερμοῦ παραγίγνεται καὶ τὸν παῖδα μηνύει. ῾Η δὲ δεικνύει τοῦτον ἐν σπαργάνοις . Ἀπόλλων δ’ ὅμως οὐ τῆ μητρὶ ἐκόμισε τὸν παῖδα εἰς τοὺς θεούς. Ἐπεὶ δὲ οἱ θεοὶ ἐκέλευσαν, ἔλεγε κεκλοφέναι τὰς βοῦς καὶ κεκρυφέναι ταύτας ἐν σπηλαίῳ. ῎Ερχεται οὖν Ἀπόλλων εἰς Κυλλήνην καὶ εὑρίσκει τὰς βοῦς. δὲ ἐνταῦθα τῆς λύρας χαρίζεται αὐτῷ τὰς βοῦς καὶ διδάσκει τὴν μαντικήν. Ζεὺς δὲ τὸν ῾Ερμῆν κήρυκα τῶν ὑποχθονίων6 θεῶν ἀναγορεύει.

Σημειώσεις: 1. πηγαίνει, 2. να βόσκει, 3. καύκαλο, κόκαλο, 4. υποσχόμενος, 5. σ' αυτόν που θα του υποδείξει, 6. οι κάτω