Άσκηση στα συνηρημένα σε όω-ῶ ενεργ. φωνής

Βρες τις 13 λέξεις που είναι τύποι των σε όω-ῶ ρ. ενεργητικής φ. Κάποιες επαναλαμβάνονται. doc

Αρχική  Ασκήσεις 

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τύπος των σε όω-ῶ ρ. ενεργητικής φ.

Ἀγησίλαος ἐν Ἀσίᾳ.

Ἀγησίλαος παρὰ τῶν στρατιωτῶν μὴ μηδ' τὴν Ασίαν· ἐγίγνωσκε γὰρ ὅτι, ἐὰν ταύτην καὶ , οὐχ ἕξουσι τὰ ἐπιτήδεια. Παρῂνει δὲ πᾶσι βοηθεῖν τοῖς τὴν χώραν, ἵνα οὕτω τὴν πρὸς τὴν γεωργίαν ἀγάπην . Εἰ δέ τινας ὁρῴη ἀδίκους πρὸς τοὺς γεωργοῦντας, τούτους ἰσχυρῶς . «Δεῖ», ἔλεγε τοῖς στρατιώταις, «μὴ , ἀλλ’ ἔργῳ τοὺς Ἕλληνας· οὕτω γὰρ ἂν τὴν πρὸς ἡμᾶς πίστιν τῶν Ἑλλήνων». Ἐπεμελεῖτο, δέ, ὅπως καὶ τὰ καταλελειμμένα παιδία συσκηνοῖεν, τοὺς δὲ γέροντας αἰχμαλώτους τιμῆς , ὥστε οἱ μανθάνοντες τοῦτο εὐμενεῖς αὐτῷ ἦσαν. Οὕτω ἄρχειν ἐν Ἀσίᾳ δι’ ἀγάπης μᾶλλον ἢ διὰ φόβου.