Ρήματα σε όω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 1η  doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. ἐκβάλλει καὶ ἀτιμ (ἀτιμῶ: γ' εν. οριστ. εν. εν. φ.) τὸν διαιτητήν
2. καὶ ἡ δόκησις τῆς ἀληθείας βεβαι (βεβαιῶ: γ' εν. οριστ. ενεστ. μ.φ.)
3. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδ (ἐμπεδῶ: α' πληθ. οριστ. ενεστ. εν.φ.) τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους
4. εἴ τι καλὸν κἀγαθὸν συμβαίνοι, τοῦτο καρπ (καρποῦμαι: α' πληθ. ευκτ. ενεστ. μ.φ.)
5. οὐδὲ πολιτικῶς οὐδεπώποτ’ ἐβί (βιῶ: γ' πληθ. παρτ. εν.φ.)
6. ὥσπερ ἂν εἴ τις τοὺς ἀθλητὰς κληρ (κληρῶ: γ' εν. ευκτ. ενεστ. εν.φ.)
7. καὶ ξυγκαλέσας τοὺς Συρακοσίους ἔφη χρῆναι πληρ (πληρῶ: απρμφ. ενεστ. εν.φ.) ναῦς
8. τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλ (δηλῶ: γ' εν. πρτ. εν.φ.)
9. μιᾷ ποτὲ ἐπεχείρησεν ὁρμῇ δουλ (δουλῶ: απρμφ. ενεστ. μ.φ.)
10. ἄλλους δὲ μισθ (μισθῶ: γ' πληθ. οριστ. ενεστ. μ.φ.)