Ρήματα σε όω-ῶ. Άσκηση συμπλήρωσης κενών 2η doc

Ασκήσεις  Αρχική

1. ὁ δ’ εὐθὺς τριήρεις μὲν ἐπλήρ, (πληρῶ: γ' εν. παρτ. εν.φ.) ὡς βοηθήσων κατὰ θάλατταν.
2. ὅτι στεφαν (στεφανῶ: γ' εν. οριστ. ενεστ. μ.φ.) ἀρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης
3. τὸ μέντοι σε θυμ (θυμοῦμαι: απρμφ. ενεστ. μ.φ.) καὶ φοβεῖσθαι οὐ θαυμάζω
4. ἵν’ αὐτοὶ τὰ χρήματα καρπ (καρποῦμαι: γ' πληθ. ευκτ. ενεστ. μ.φ.)
5. τὸ πᾶν γένος τὸ ἀεὶ ἐπιγιγνόμενον αἰδ (αἰδοῦμαι: β' πληθ. προστ. εν. μ.φ.)
6. παραπλήσιον γὰρ κἂν εἰ τοῦ Διὸς ἄρχειν ἀξι (ἀξιῶ: γ' πληθ. ευκτ. ενεστ. εν.φ.) , μερίζοντες τὰς ἀρχάς
7. ἀτιμ (ἀτιμῶ: ονομαστική. εν. αρσ. μτχ. ενεστ.) τὴν τοιαύτην γυναῖκα
8. αἱ δὲ κῶμαι ἐν αἷς ἐσκήν (σκηνῶ: γ' πληθ. παρτ. εν.φ.) Παρυσάτιδος ἦσαν
9. ἀτιμωθεὶς τῶν ὄντων γυμν (γυμνῶ: γ' εν. προστ. ενεστ. μ.φ.)
10. καὶ ἐκλήρ (κληρῶ: γ' εν. παρτ. εν.φ.) ἐννέα προέδρους ἐκ τῶν ἐννέα φυλῶν