Ρήματα σε όω-ῶ. Να μεταφερθούν οι τύποι στον άλλο αριθμό doc

Ασκήσεις  Αρχική

δεξιοῦμαιδεξιῶνται δεξι
τυφλῶτυφλοίης τυφλ
πυρῶπυροῦτε πύρ
λυτροῦμαιλυτροῦσθε λυτρ
χαρακῶχαρακῶσι χαρακ
ἐμπεδῶἐμπεδοίης ἐμπεδ
ἐλευθεροῦμαιἐλευθεροῦται ἐλευθερ
μονῶμονούτωσαν μον
φρενῶφρενοῦσι φρεν
δηλοῦμαιδηλούμεθα δηλ