Να τονίσεις τα παρακάτω ουσιαστικά της β' κλίσης doc

Κανόνες

Τα οξύτονα (αυτά που τονίζονται στη λήγουσα) και τα παροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην παραλήγουσα) διατηρούν τον τόνο στην ίδια συλλαβή.
Τα προπαροξύτονα (αυτά που τονίζονται στην προπαραλήγουσα) κατεβάζουν τον τόνο από την προπαραλήγουσα στην παραλήγουσα στη:
α) γενική και δοτική του ενικού
β) γενική, δοτική και αιτιατική του πληθυντικού