© Ελληνικός Πολιτισμός

Άσκηση στον παθητικό μέλλοντα και αόριστο (α' και β')

Βρες τις 22 λέξεις που είναι τύποι παθητικού μέλλοντα ή αορίστου (α' ή β') doc

αρχική ασκήσεις

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τύπος παθητικού μέλλοντα ή αορίστου (α' ή β')

Ἀρπαγὴ Περσεφόνης.

Περσεφόνη θυγάτηρ Δήμητρος ἦν. δὲ καὶ ὑπ’ αὐτῆς λαμπρῶς καλλίστη καὶ σωφρονεστάτη τῶν παρθένων ἐγένετο. Ταύτην Πλούτων γυναῖκα λαβεῖν. οὖν πρὸς τὸν Δία, τὸν ἀδελφόν, εἶπεν αὐτῷ· «Ζεῦ, βούλομαι Περσεφόνην γυναῖκα ἁρπάσαι». ῎Ελεγε δ ὅτι τοῦ ἔργου τούτου οὐδέποτε . Ζεὺς δὲ ἐπιτρέπει τοῦτο τῷ Πλούτωνι. οὖν ποτε αἱ παρθένοι εἰς τοὺς ἀγροὺς ἄνθη συλλέξουσαι. Περσεφόνη δ’ τῶν ἄλλων συνήθροιζεν ἄνθη. Αἴφνης ἡ γῆ τὴν Περσεφόνην κατέπιε· πράγματι δ’ ὅμως αὕτη ὑπὸ Πλούτωνος εἰς Ἅδου . Αἱ ἄλλαι παρθένοι οἴκαδε ἐνόμισαν ταύτην εἰς βάραθρον . Δημήτηρ δὲ νυκτὸς καὶ ἡμέρας περιάγουσα ἀνημμέναις λαμπάσι τὴν θυγατέρα οὐχ ηὕρισκεν. Ἐπεὶ δ’ αὐτῆ ὑπὸ ἑρμηνέων ὅτι Περσεφόνη ὑπὸ Πλούτωνος , προσῆλθε τῷ Διὶ κλαίουσα καὶ εἶπεν αὐτῷ· «Ζεῦ πάτερ, πῶς ἂν καὶ ἐν τῷ βίῳ, εἰ τὸ λοιπὸν διάγειν ἄνευ τῆς θυγατρός;» Ζεὺς δὲ μεταπεμψάμενος Πλούτωνα λέγει αὐτῷ· «Ὦ Πλούτων, ἡ Περσεφόνη τὸ ἥμισυ μὲν τοῦ ἔτους μενέτω παρὰ σοί, τὸ δ’ ἕτερον παρὰ τῆ μητρί. οὖν, Περσεφόνη, πρὸς τὴν μητέρα». Οὕτω Ζεὺς νομίσας τόν τε Πλούτωνα καὶ τὴν Δήμητρα τὰ κατὰ Περσεφόνην ἔταξεν.