Άσκηση στην οριστική και απαρέμφατο παρακειμένου και υπερσυντέλικου ενεργ. φωνής

Βρες τις 8 λέξεις που είναι τύποι του παρακείμενου και υπερσυντέλικου εν. φ. Κάποιες επαναλαμβάνονται. doc

Ασκήσεις  Αρχική

Κάνε κλικ πάνω σ' εκείνη τη λέξη που νομίζεις πως είναι τύπος του παρακείμενου και υπερσυντέλικου εν. φ.

Ἀγησίλαος ἐν Αὐλίδι Βοιωτίας.

Ἐπεὶ οἱ Σπαρτιᾶται ἡγεμόνες ἐν ῾Ελλάδι ἐγεγόνεσαν, ἐκέλευσαν Ἀγησίλαον πορεύεσθαι εἰς Ἀσίαν ἀπαλλάξοντα τῶν δεινῶν τοὺς ἐν Ασίᾳ ῞Ελληνας. Ἀγησίλαος δὲ θυσίαν ἐν Αὐλίδι, ἔνθαπερ λέγουσι καὶ Ἀγαμέμνονα, ὅτε ἐπὶ Τροίαν ἐστράτευε, . ῾Ιππεῖς δ’ ὅμως τῶν Βοιωτῶν τὰ ἐπὶ τοῦ βωμοῦ ἱερὰ καὶ τοὺς στρατιώτας τοῦ Ἀγησιλάου . Ἀγησίλαος δὲ τοῖς βοιωτάρχοις ἐμήνυσεν· «Ἐγώ τε καὶ οἱ ἐμοὶ στρατιῶται οἰόμεθα οὐδὲν κακὸν ὑμῖν . ῾Υμεῖς δ’ ὅμως τὰ ἱερά τε ἐκ τοῦ βωμοῦ καὶ τοὺς μέλλοντας θύσειν. Επεὶ οὖν ταῦτα , τοὺς θεοὺς πολεμίους ἕξετε». Εὐθὺς δὲ μετὰ τοῦτο ᾤχετο εἰς ῎Εφεσον.