Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους της προστακτικής ενεστώτα του ρ. εἰμί: doc

Ασκήσεις  Αρχική επόμενη

α. Γενναῖοι ὑμεῖς
β. Εὐτυχής ὅστις φίλους ἔχει.
γ. Ὦ νεανία, φιλαλήθης.
δ. , ὦ νέοι, πολυμαθεῖς.