Να κλίνετε το ουσιαστικό: τὸ ξίφος

τὸ ξίφοςτὰξίφ
τοῦ ξίφ τῶνξιφ
τῷξίφτοῖς ξίφ
τὸ ξίφ τὰξίφ
ξίφ ξίφ