Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο υποτακτικής doc

Ασκήσεις  αρχική

ἐὰν δέ γε σὺ ταῦτα μεθ’ ἡμῶν πρά (πράττω, β' εν. αορίστου)
ἄν τις ἀπ’ αὐτῶν ἁθρόα πολλὰ λαμβάν (λαμβάνω, γ' εν. ενεστώτα)
οὐδὲν γὰρ δεινὸν πεί (πείθω, γ' εν. αορίστου),
ἐὰν τῷ ὄντι (εἰμι, β' εν ενεστώτα) καλὸς κἀγαθός
ὅσον ἂν τάττ (τάττω, γ' πληθ. ενεστώτα) οἱ λαμβάνοντες
οὐχ ὅπως τοὺς αὐτοὺς χοροὺς κρίν (κρίνω, γ' πληθ. ενεστώτα)
ἢν μὴ πεί (πείθω, α' πληθ. αορίστου)
ὰν δέ τις γονέας μὴ θεραπεύ (θεραπεύω, γ' εν. ενεστώτα)
τοὺς δὲ ἀνθρώπους φυλά (φυλάττω, γ' εν. αορίστου)
πάντες ἀτιμά (ἀτιμάζω, γ' πληθ. αορίστου)