4. Να βρείτε από τον Λεξιλογικό Πίνακα ν.ε. αντώνυμα των παρακάτω λέξεων:

υποδουλώνω
κατακτητής
εξαρτημένος / δεσμευμένος
εξάρτηση / δέσμευση