2. Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις της α. ε. με τα συνθετικά που δίνονται

© Δέσποινα Τσολακίδου

αρχική  2η ενότητα
πρό + λέγω (ουσιαστικό)
πάλιν + λέγω (ουσιαστικό)
λέγω + ποιέω, ῶ (επίθετο)
ἀπό + λέγω (ουσιαστικό)
λόγος + μάχομαι (ουσιαστικό)