Άσκηση στους εμπρόθετους προσδιορισμούς doc

Ασκήσεις  Αρχική
εμπρόθετος είδος
οὐκ οἶσθα τῶν δὲ ἀρχόντων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅτι οὗτοι ἄριστοί εἰσι;
συμβαίνει γὰρ τὸν Λεωσθένους ἔπαινον ἐπὶ ταῖς μάχαις ἐγκώμιον τῶν ἄλλων πολιτῶν εἶναι
τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἔδωκαν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν Ἑλλήνων
Χαλεπὸν μὲν ἴσως ἐστὶ τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις ὄντας πάθεσι παραμυθεῖσθαι
εὐδαίμονές γεγόνασι κατὰ πάντα
οἱ ἔπαινοι παρὰ τῶν Ἑλλήνων παῖδες αὐτῶν ἀθάνατοι ἔσονται
ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἐσκόπουν ἐλθόντες
ἦλθον ἐφἡμᾶς μεθ’ ὅπλων πανδημεί
ἦλθον ἐφ’ ἡμᾶς μεθ’ ὅπλων πανδημεί
τίνος εἵνεκα ταῦτ’ ἔπραττεν ὁ Φίλιππος