Μετατροπή παθητικής σε ενεργητική (ρήματα μονόπτωτα) doc

1. οἱ τύραννοι ἐδιώχθησαν ὑπὸ τῶν Άθηναίων

 
οἱ τύραννοι ἐδιώχθησαν ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων.
υποκείμενορήμα σε ενεργητική αντικείμενο