Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική μονόπτωτων ρημάτων doc

1. Σωκράτης τοῦ σώματος οὐκ ἠμέλει

Μετατροπή ενεργητικής σε παθητική μονόπτωτων ρημάτων
Σωκράτης τοῦ σώματος οὐκ ἠμέλει.
υποκείμενορήμα σε παθητική ποιητικό αίτιο