Να συμπληρωθούν τα κενά με τύπους του παρακείμενου & υπερσυντέλικου ΜΦ doc

Ὁ τῶν Ἑλλήνων στρατηγὸς ἐκπλη (ἐκπλήττομαι, υπερσ.) τῷ πράγματι
Εὐριπίδης ὁ ποιητὴς ἐθα (θάπτομαι, υπερσ.) ἐν Μακεδονίᾳ.
Ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων πολλὰ κρυ (κρύπτομαι, γ'εν. παρακείμενου).
Ἡ εἰς ᾌδου εἴσοδος φύλα (φυλάττομαι, παρακείμενος) ὑπὸ Κερβέρου.
Πᾶσα Θεσσαλία ὅρεσι κάλυ (καλύπτομαι, παρακείμενος).
Ἐγὼ πει (πείθομαι, παρακείμενος) τοῖς στρατηγοῖς.