Να συμπληρωθούν τα κενά με τύπους του παρακείμενου ΜΦ doc

Ἐγὼ μὲν γὰρ πέπει (πείθομαι, α' εν.) τούτους μόνους ὧν δεῖ πλεονεκτεῖν
Ἐκεῖ μὲν γὰρ γέγρα (γράφομαι, γ' εν.) τὰ τείχη καθαιρεῖν.
Τέθα (θάπτομαι, γ' εν.) ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ
Φύσει μὲν οὖν διώρι (διορίζομαι, γ' εν.)τὸ θῆλυ καὶ τὸ δοῦλον.
Τοσοῦτον ἀπολελεί (ἀπολείπω, α' πληθ.) καὶ τοῖς ἔργοις καὶ ταῖς διανοίαις.
Λόγος λέλε (λέγομαι, γ' εν.) πᾶς.