Να μεταφερθούν οι τύποι του παρακείμενου ΜΦ στον υπερσυντέλικο ΜΦ doc

Ἐγὼ μὲν γὰρ πέπεισμαι πεί τούτους μόνους ὧν δεῖ πλεονεκτεῖν
Ἐκεῖ μὲν γὰρ γέγραπται γρα τὰ τείχη καθαιρεῖν.
Τέθαπται θα ἐν τῇ διαβάσει τοῦ Κηφισοῦ
Φύσει μὲν οὖν διώρισται ρι τὸ θῆλυ καὶ τὸ δοῦλον.
Τοσοῦτον ἀπολελείμμεθα λελεί καὶ τοῖς ἔργοις καὶ ταῖς διανοίαις.