Άσκηση για τη διάκριση των θηλυκών α' κλίσης σε -α, -ας ή σε -α, -ης doc

Η γενική της λέξηςθα γίνει γιατί
ἐλαία ἐλαί
μοῖραμοίρ
ἅμιλλαἁμίλλ
σοφίασοφί
ἀνδρείαἀνδρεί
θέαιναθεαίν
μᾶζαμάζ
βασίλισσαβασιλίσσ
σφαῖρα σφαίρ
κίσσα κίσσ