Άσκηση στην ερωτηματική τίς και στην αόριστη τὶς άσκηση